top of page

Biopark Vormstad

På Vormstad planlegges område for fremtidens bioøkonomi

Biopark Vormstad er for næring og industri med tilknytting til landbruk og skogsbruk, såkalt bioøkonomi. Dette er virksomheter som fremover vil være viktig for en bærekraftig omstilling av samfunnet og det moderne landbruket. 


Visjonen for Biopark Vormstad er å etablere et regionalt sentrum for virksomheter innen bioøkonomi, som forener teknologi, tilgang på råstoff, FoU (forskning og utvikling) med forretningsmuligheter. Det vil vær fokus på lokal verdiskapning med utgangspunkt i lokale og regionale ressurser, og skape lokale arbeidsplasser basert på bærekraft. Utfra dette jobber vi med å skape et økosystem av bedrifter og virksomheter som deler vår visjon om grønn og lønnsom bruk av ressurser fra skog og landbruk.


Første planlagte etablering er Trøndelag biogass som skal produsere flytende biogass til bruk som drivstoff i lastebiler (LBG), tilsvarende ca 8 millioner liter diesel. I tillegg vil det produseres ca 16 000 ton CO2 pr som kan benyttes i veksthus, industrien eller selges til CO2-lagring i Nordsjøen.


Bygging av et biogassanlegg vil gi muligheter for etablering av andre typer virksomheter i området. Det kan for eksempel være virksomheter som leverer energi til anlegget, leverer produkter til biogassanlegget eller nyttiggjør restprodukter fra prosessen. Det kan også være tale om trebearbeiding og produksjon av tre/ tømmerbaserte materialer, pyrolyse og produksjon av biokull, leverandører til landbruk og skogsbruk, og annen virksomhet innen bioteknologi og automasjon.


Fullt utviklet vil Biopark Vormstad kunne medføre et betydelig antall nye arbeidsplaner i området.


Bærekraft

Bioøkonomi vil være en del av det moderne landbruk og bidra til øke verdien av ulike ressurser fra bonden. Halm, trevirke og andre produkter kan bli viktige for fangst og produksjon av karbon, og bidra til å karbonfangst fra atmosfæren. Med biogassanlegget som er planlagt i Biopark Vormstad ut CO2 og fangst med kjent og velutprøvd teknologi som har eksistert de siste 30 – 40 årene.


Ca 80 % av råvarene som behandles i biogassanlegget vil komme fra lokale bønder. I retur får bonden en ferdigbehandlet gjødsel til åkeren, som har en forbedret gjødselsverdi i forhold til råvaren som i utgangspunktet ble levert inn. Det betyr at bonden kan redusere bruken av kunstgjødsel og dermed også redusere klimagassutslippet fra landbruket sitt. Større uavhengighet av kunstgjødsel og bedre utnyttelse av gjødselen fra landbruket, vil også bidra til en god lokal matvareproduksjon.


Reguleringsplan

Politikeren i Orkland/ Orkdal kommune besluttet i 2017, i forbindelse med rullering av kommunens arealplan, at området mellom FV65 og Orkla skulle utnyttes til etablering av næring og industri og avsatte i den forbindelse arealet til næringsvirksomhet.


Orkland Næringspark er initiativtaker til reguleringsplanen Vormstad Biopark som dekker området vist under.


I forslag til reguleringsplan vil området mot Orkla bli regulert til grønnstruktur og LNFR-område i belte på 100 – 120 m langs elva, for blant annet å sikre gode muligheter for friluftsliv og eksisterende og nye stisystemer.


For å sikre bygging av gang og sykkelvei langs Fv 65 er det i reguleringsplanen satt av areal til dette i strekning på ca 500 m. Gang og sykkel vei må ferdigstilles før videre utbygging i området.

Biogassanlegget planlegges plassert mellom 500 – 600 m fra de nærmeste boligfeltene på Vormstad.


Lukt

Etablering av biogassanlegget som planlagt på Vormstad vil koste rundt 500 millioner kroner, og krever utslippstillatelse fra Statsforvalteren. Utslippstillatelsen vil særlig stille krav til luktutslipp, slik at biogassanlegget ikke skal påvirke omgivelsene negativt med lukt (Miljødirektoratet: Veileder Regulering av luktutslipp etter forurensningsloven).


Statsforvalteren kan med hjemmel i Forurensingsloven gi pålegg til anlegget om forbedringer, og stenge anlegget helt hvis utslippstillatelsen ikke overholdes. 

Det er tidlig i prosessen med planlegging av biogassanlegget gjort grundige utredninger av Rambøll sammen med leverandør av luftrenseutstyr Centriair, for å sikre minst mulig luktutslipp. Utredingene er basert på konservative antakelser, og ekstra sikkerhetsmarginer. Resultatene danner grunnlaget for videre planlegging, og er bestemmende for hvordan luktrensetrinnet i biogassanlegget utformes, bygges og driftes.


I forbindelse med politikernes 1. gangs behandlingen av forslag til reguleringsplanen, var det enstemmig enighet om å fokusere på luktreduksjon videre i planprosessen. Derfor skal Trøndelag biogass før det kan gis byggetillatelse, blant annet levere en oppdatert luktspredningsanalyse, som viser at lokalområdet ikke vil bli påvirket ut over grenseverdier. Dette er positivt, og det jobbes fortløpende videre med biogassprosjektet for å sikre at luktutslippet bli så liten som mulig og under grenseverdier.


Friluftsliv

Området som planlegges anvendt til Biopark Vormstad er i dag avsatt til næringsvirksomhet i kommuneplanens arealdel. Området har tidligere vært beregnet for Landbruk, Natur og Fritid, og eies av tre ulike grunneiere. Området består av plantet skog med henblikk på hogst.


Parallelt med reguleringsprosessen jobbes det videre med å sikre fortsatt gode muligheter for å benytte seg av området ved elva og i vareta mulighetene for friluftsliv i området.


Trafikk

Al trafikk med materiale til og fra biogassanlegget vil foregå med lukkede tankvogner, og utføres av logistikkoperatør tilknyttet Trøndelag biogass. Det er estimert 35 transporter inn og ut pr dag. På FV 65 ved Vormstad passerer i gjennomsnitt ca 4000 kjøretøyer pr døgn (ÅDT: Årsdøgntrafikk). Planlagt trafikk til biogassanlegget vil bety en økning på ca 1,8% pr døgn.


Rambøll har utført en analyse av støypåvirkningen fra transporten, og konkludert med at støynivået ikke vil øke merkbart som følge av transporten.

Leietakere

Galleri

Beliggenhet

bottom of page